Økonomi, gebyrer, dommerhonorarer, entregivende kampe

IX. Økonomi, gebyrer, dommerhonorar, entregivende kampe

1909-regel 20 : a) For deltagelse i turneringen erlægges følgende indskud : Række A I 7 kr., Øvrige seniorhold 3 kr. pr. anmeldt hold. Indbetaling skal ske til KBUs kasserer i løbet af efteråret. b) Endvidere vil der ved udgangen af hver halvsæson blive afkrævet hver af de i Række A I deltagende klubber et beløb af 2. kr. 50 øre pr. kamp. 1910 udvides til, at der også opkræves 3 kr. pr. anmeldt ynglingehold. 1912 opkræves enhver klub, som deltager i turneringen, 50 øre pr. kamp uden for Række A I.

I 1910-pokalturneringsreglerne angives, at der opkræves 2 kr. for tilmelding og 2 kr. 50 øre for hver spillet kamp. I 1915-reglerne ændret til 2 kr. i indskud for deltagere i 1. omgang (skal også betales af oversiddere), 5 kr. for deltagere i 2. omgang, 10 kr. for deltagere i 3. omgang og 15 kr. for deltagelse i 4. omgang – alle indbetalt senest 15. november.

Taksterne stiger gennem årene – i 1921 er indskud til Mesterskabsrækken 25 kr. og for øvrige seniorhold 5 kr. – samt en kampafgift på 10 kr. per kamp i Mesterskabsrække I og Mellemrække I og for alle øvrige kampe 1 kr. 25 øre. Sidstnævnte omtales som dommersalær fra efteråret 1928.

Fra 1936 efterår ensrettes holdgebyrer til at være 5 kr. per anmeldt seniorhold og desuden opkræves hver deltagende klub 1. kr. 25 øre per kamp i dommersalær. Fra engang i 1950erne gælder følgende holdindskud : 1) Deltager i Division I betaler 60 kr. per seniorhold og 17,50 kr. per ungdomshold; 2) Deltager i Division II og III betaler 55 kr. per seniorhold og 17,50 kr. per ungdomshold ; 3) Deltager i Københavnsserie A betaler 29,50 kr. per seniorhold og 11,25 kr. per ungdomshold ; 4) Deltager i Mellemrække A betaler 23,50 kr. per seniorhold og 11,25 kr. per ungdomshold ; 5) Øvrige deltagende klubber betaler 21,50 kr. per seniorhold og 11,25 kr. per ungdomshold.

Fra 1942 indføres, at der ved hvert halvårs afslutning afkræves en licensafgift efter antallet af licenskort, der har været i kraft henholdsvis mellem 1/8 og 1/12 og mellem 1/2 og 1/7. I licensafgift afkræves de i Danmarksturneringen deltagende klubber 50 øre for hver seniorholdsspiller og 25 øre for hver Ynglinge-, Junior- og Drengespiller. De øvrige klubber afkræves det halve. Senere ændres det til, at der efter hvert turneringsårs udløb betales 2 kr. for licenskort ud over et antal svarende til 20 stk. per anmeldt hold. Afgiften beregnes efter det højeste antal spillere hver klub på noget tidspunkt af året måtte have løst licens til.

Fra 1950 gælder, at hver klub i Københavnsserie I betaler 500 kr. som sin andel af dommerhonorarerne, hver klub i Mellemrække I, A I, B I og C I 400 kr. og deltagere i alle øvrige seniorrækker samt alle ynglingerækker betaler 300 kr. KBUs andel i dommerhonoraret i alle ovennævnte kampe er 200 kr. I alle junior-, drenge- og lilleputkampe betaler KBU det fulde dommerhonorar på 6 kr. Linjevogtere honoreres hver med halvdelen af dommerhonoraret, dog mindst 4 kr. Linjevogterhonoraret betales af klubberne med halvdelen til hver.

I 1978 indføres km-godtgørelse til dommere, men kun for hovedkampen (aktuelt i tilfælde, hvor dommeren dømmer flere kampe samme dag samme sted). Det angives, at der hos klubberne opkræves et gennemsnit af honoraret for samtlige kampe inden for hver kategori.

§ 42 Gebyr ved protester og anker

1909-regel 13 : c) En hvilken som helst protest skal ved fremsendelsen til KBU være ledsaget af et depositum, som tilbagebetales, hvis protesten tages til følge, medens det tilfalder KBUs kasse, hvis protesten afvises. Dette depositum fastsættes til 10 kr. for kampe i Række A I og 5 kr. for alle øvrige kampe. I 1920/21-reglerne er gebyret (omtales som depositum) hævet til 20 kr. for kampe i Mesterskabsrækken og 10 kr. for alle øvrige kampe - fra efteråret 1936 nedsat til 10 kr. for alle kampe. Gebyrets størrelse ændres over årene - fra midten af 2010'erne er det vokset til 1.000 kr. - der dog tilbageføres, hvis protesten/anken imødekommes eller DBU København i øvrigt beslutter det.

§ 43 Kampens økonomi

Fra 1982 gælder, at ved kampe i Københavnsserie I har klubberne ret til at tage entre. Ved andre kampe kan der tages entre, såfremt klubberne er enige herom. Overskuddet deles ligeligt med mindre klubberne aftaler andet – der er en række tillægsbestemmelser om arrangementsudgifters placering i regnskabet. Selve entresatsen skal aftales mellem klubberne.

I 1910-pokalreglerne anføres, at med hensyn til fordelingen af den indkomne entre gælder de for den almindelige turnering fastsatte regler.

Fra 1971 gælder, at den tilrejsende klub har gratis adgang til kampene, hvori klubben deltager, for 15 personer incl. spillere – stiger til en overgang at være spilletrupper på 17 + op til 10 flere. Fra 2013 er antallet 20 samlet set. Fra 1982 udvides til, at der skal gives gratis adgang til indehavere af de af DBU og KBU udstedte kort samt Pressen og indehavere af banens myndigheder udstedte kort.