1959

1959-lovene (26 §§)

Ændringer i forhold til 1950-lovene er (ikke medtagne §§ er uændrede i forhold til 1950)

§ 1 Formål :
Nu er formålet – efter at cricket er blevet selvstændig – at fremme fodboldsporten. Men ellers uændret.

§ 2 Spilleregler :
Nu handler det kun om fodbold og derfor kun om ”Football Association” regler.

§ 3 Medlemmer :
Nu optages kun fodboldklubber og der suppleres med ”under hensyntagen til den til enhver tid eksisterende overenskomst med Sjællands Boldspil Union”, når det gælder klubber fra den nærmeste omegn, der søger optagelse.

§ 6 Overgang fra ekstraordinær til ordinær medlem :
Nu er kravet mindst 20 medlemmer over 18 år med licens.

§ 8 Bestyrelsen :
Klubberne opdeles nu i A) De i DBU Division I deltagende klubber B) De i DBU Division II og III deltagende klubber C) De i DBUs Kvalifikationsturnering, Københavnsserien og Mellemrækken deltagende klubber D) andre ordinære klubber – antal medlemmer, de enkelte grupper vælger til KBUs bestyrelse uændret fra 1950 og det samme gælder hvordan de enkelte poster i bestyrelsen besættes og suppleres.

§ 9 Officielle kampe :
KBU kan nu udover KBU-Provinsunionerne arrangere ikke over 3 unions- eller bykampe uden at det skal vedtages i bestyrelsen med de 2/3 stemmers majoritet af afgivne stemmer.

§ 10 Indkaldelse af bestyrelsesmøder og sekretær :
Nyt er, at bestyrelsen vælger de udvalg, der er nødvendige til Unionens drift, derunder Turneringsudvalg, Dommerudvalg, Afhøringsudvalg, Udtagelseskomiteer m.v. samt udpeger formanden i de forskellige udvalg. Den udtagelseskomité, der udtager KBUs bedste seniorhold, består af 3 medlemmer, der så vidt muligt selv skal have spillet divisionsfodbold.

§ 11 Regnskabsår, budget og revisorer :
Bestyrelsen ansætter en statsautoriseret revisor. Det bestemmes at væsentlige budgetoverskridelser kun kan finde sted efter vedtagelse af Bestyrelsen med 2/3 majoritet af afgivne stemmer.

§ 14 nu kaldet indtægter til KBUs drift :
Der kan anvendes 50 % af nettooverskud ved KBU-Provinsen (resterende 50 % overføres uændret til næste års regnskab) + nettooverskud fra de i § 9 nævnte op til 3 unions- og bykampe. Bortset fra de i § 9 nævnte 4 kampe (KBU-Provinsen samt op til 3 unions- og bykampe) gælder, at I) nu andrager 40 % til udlodning her (mod i 1950 80 %), II) nu andrager 40 % (mod tidligere 20 %) til udlodning her, mens de resterende 20 % anvendes til KBUs drift eller formue. Øvrige interne fordelingsnøgler uændrede.

§ 15 KBUs formue :
Unionens formue må nu ikke overstige kr. 50.000.

§ 17 Valg på Generalforsamling :
Valg til pladsen i Københavns Idrætsparks bestyrelse foretages nu af Bestyrelsen – valg til repræsentantskabet uændret opdelt på de to grupper med 1 til hver. Med hensyn til de KBU som Lokalunion tilkommende mandater i DBUs Repræsentantskab og Bestyrelse gælder : KBUs formand og næstformand skal være medlemmer af Repræsentantskabet; øvrige medlemmer vælges af Unionsbestyrelsen ved forholdstalvalgmåden. KBUs Formand er medlem af DBUs bestyrelse, med mindre han ikke selv ønsker det, i hvilket tilfælde KBUs Bestyrelse vælger medlemmet.

§ 20 Repræsentation og stemmetal på Generalforsamling :
Nyt er, at nu kan også københavnske medlemmer af DBUs Bestyrelse, DBUs generalsekretær, DIFs formand og direktør samt repræsentanter for den københavnske presse overvære Generalforsamlingen.

§ 22 Eksklusion af klub :
Ændrer ordlyd – men essensen er den samme. Nyt er, at der kan idømmes bøde samt inddrages evt. uretmæssig indvunden fortjeneste.

Ændring vedtaget 20. februar 1961 :
Nu sker overgangen fra ordinær til ekstraordinært medlem først, når klubben i 5 på hinanden følgende turneringsår ikke har deltaget med såvel senior – som ungdomshold eller er havnet under 20 medlemmer over 18 år med licens (§ 6)

Ændring vedtaget i 1962 :
Forslag til behandling på Generalforsamlingen skal nu indsendes senest 1 måned (tidligere 14 dage) før (§ 19)