I. Navn og formål
II. Medlemmer
III. Repræsentantskabet
IV. Bestyrelsen
V. Økonomi
VI. Andre bestemmelser

 

I. Navn og formål§ 1

1.1 Unionens navn er "DBU København". Unionens binavn er Københavns Boldspil-Union (KBU).

DBU København er stiftet den 29. april 1903 og er medlem af DBU Bredde un­der "Dansk Boldspil-Union" (DBU) og Danmarks Idr­æts For­bund (DIF).

§ 2

2.1 DBU Københavns formål er at fremme og udvikle fodboldspillet.

2.2 Dette formål søges opnået ved at:

 • Udskrive, arrangere, administrere og udvikle turneringer og stævner.
 • Stille uddannelses- og udviklingstilbud til rådighed for klubber, spillere, ledere, trænere og dommere.
 • Stille information til rådighed, og skabe dialog med medlemmer og samarbejdspartnere.
 • Varetage medlemmernes interesse overfor offentlige myndigheder og institutioner.
 • Erfaringsudveksle med DBU og dens medlemmer.
 • Søge indflydelse i forhold til andre idrætsorganisationer.

 

II. Medlemmer


§ 3

3.1 Som medlem af DBU København kan optages klubber beliggende i København, Frederiksberg, Gentofte, Tårnby samt Dragør kommune. De klubber, der 21. januar 2008 var medlem af DBU København kan fortsat bevare deres medlemskab, uanset foranstående.

3.2 Såfremt et medlem af DBU København ønsker at skifte lokalu­nion, kan dette ikke ske uden de involverede loka­lu­nioners bestyrelsers samtykke, jfr. fælles­reg­lemen­t, § 1.

3.3 I tilfælde af fusion, delvis fusion, overbygning eller samarbejde i henhold til de af DBU vedtagne retningslinier for fusion og overbygninger træffer bestyrelsen bestemmelse om, hvorledes der skal for­holdes i forhold til medlemskab af DBU København, herunder indrangering.

§4

4.1 Medlemskab afgøres af DBU Københavns bestyrelse. Ansøgning om indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af klubbens love/vedtægter samt øvrige oplysninger efter bestyrelsens indstilling.

DBU København forbeholder sig ret til at afvise ansøgere.

Nye foreninger skal indbetale depositum fastsat af DBU Københavns bestyrelse.

Beløbet tilbagebetales efter deltagelse i 5 turneringsår.

4.2 Udmeldelse kan kun foretages skriftligt inden regn­skabsårets udgang. Har en klub ikke efter påkrav indbetalt forfaldent kontingent eller andre pligti­ge ydelser til DBU København, kan klubben slettes efter be­styrel­sens beslutning.

§ 5

5.1 Klubbernes vedtægter og virksomhed må ikke stride imod de for DBU København gæl­dende love og regler, og klubber­ne er til enhver tid forpligtet til at meddele be­styrelsen de op­lys­nin­ger, den måtte anmode om.

5.2 Medlemsklubberne og disses medlemmer skal efterleve de påbud og regler der gives af bestyrelsen, og er i øvrigt underlagt de love, regler og bestemmelser der gives af DBU, DBU Bredde og DIF.


III. Repræsentantskabet


§ 6

6.1 Repræsentantskabet er DBU Københavns højeste myndighed, og dets afgørelser er endelige.

6.2 Repræsentantskabet sammensættes på følgende måde:

a) DBU Københavns bestyrelsesmedlemmer er fødte medlemmer af repræsen­tantskabet.
b) Hvert medlem kan møde med 2 repræsentanter.

§ 7

7.1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

7.2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/4 af DBU Københavns medlemmer, der ikke er i restan­ce, forlanger det. Begæringen skal indeholde forslag til en motiveret dagsorden, og bestyrelsen er for­pligtet til inden 1 måned efter modtagelsen af be­gæringen at indkalde til det ekstraordinære repræ­sentantskabsmøde.

7.3 Repræsentantskabsmøder indkaldes af DBU København med mindst 6 ugers varsel via DBU Københavns hjemmeside samt e-mail til klubbernes postadresse. Ved ordinære møder skal en dagsorden, et eksemplar af årsregnskabet med revisorens bemærkninger, budgetforslag samt eventuelle forslag udsendes til repræsentanterne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

§ 8

8.1 Repræsentantskabsmøderne ledes af en af repræsentantskabet med almindelig stemmeflerhed valgt diri­gent, der ikke selv må være medlem af repræsentant­skabet. I tilfælde af force majeure vælger repræsen­tantskabet en dirigent blandt sine tilstedeværende medlemmer.

8.2 Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgs­mål angående behandlings- og afstemningsmåder. Alle beslutninger tages og alle valg afgøres ved alminde­lig stemmeflerhed, med mindre andet udtrykkeligt er fastsat i lovene.

8.3 Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt 20 re­præsentanter forlanger det.

§ 9

9.1 På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages føl­gende, idet dagsordenen mindst skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om DBU Københavns virksomhed.
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse.
 4. Indkomne forslag vedrørende DBU København.
 5. Forslag fra DBU København-medlemmer, der ønskes videresendt til DBU/DBU Bredde.
 6. Orientering om forslag, der i øvrigt skal behand­les på kommende repræsentantskabsmøder i DBU/DBU Bredde.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1 registreret eller statsautoriseret re­visor
 9. Valg af 2 kritiske revisorer
 10. Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til appeludvalget
 11. Eventuelt

Forslag som nævnt under punkt 4 og 5 kan stilles af et medlem eller af bestyrelsen og afgøres af repræ­sentantskabet ved simpel majoritet. Forslag skal være DBU Københavns kontor i hænde senest 1. januar.

9.2 Repræsentantskabet nedsætter DBU Københavns Appeludvalg. På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges mindst 3 medlemmer til Appeludvalget. Udvalget består af 1 formand samt mindst 2 menige medlemmer, der alle vælges for et år ad gangen.

Medlemmer af DBU Københavns Appeludvalg må ikke samtidigt deltage i andre udvalg/faggrupper under DBU København herunder bestyrelsen.

Appeludvalgets opgave er som DBU Københavns højeste dømmende myndighed at afgøre de sager, afgjort af Turnerings- eller Disciplinærudvalget, som af en af sagens parter indbringes for udvalget iht. retningslinjerne i turneringsreglementet m.v.

Afgørelser truffet af Appeludvalget er endelige, men kan ankes til Fodboldens Appelinstans iht. DBUs love, eller hvis Appeludvalget under hensyntagen til sagens karakter giver tilladelse dertil. 

§ 10

10.1 Forslag til ændring af DBU Københavns love, eller forslag som kan medføre væsentlige udgiftsforøgelser for klubberne, kan kun vedtages såfremt mindst 25 % af det samlede
antal stemmer er repræsenteret og kræver at mindst ¾ af det samlede stemmetal stemmer for forslaget.

10.2 Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, men bliver forslaget vedtaget med mindst ¾ af de tilstedeværende stemmer kan forslaget vedtages på et følgende – evt. ekstraordinært - repræsentantskabsmøde med ¾ majoritet uanset antallet af repræsenterede stemmer. Vælger bestyrelsen at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal dette ske indenfor 1 måned efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde.

10.3 Forslag til vedtagelse af DBU Københavns opløsning kræver, at mindst halvdelen af unionens klubber er repræsenteret, samt at mindst ¾ afgiver stemmer for forslaget. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret kan forslaget vedtages på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med ¾ majoritet uanset antallet af repræsenterede klubber.

§ 11


11.1 På repræsentantskabsmødet har DBU Københavns bestyrelsesmed­lemmer hver 1 stemme.

11.2 Hvert medlem har 1 stemme.

11.3 Såfremt et medlem ved seneste medlemsregistrering hos DIF har oplyst mindst 100 aktive klubmedlemmer i alderen 0 til 18 år, har dette medlem yderligere 1 stemme.

11.4 Såfremt et medlem ved seneste medlemsregistrering hos DIF har oplyst mindst 450 aktive klubmedlemmer i alt, har dette medlem yderligere 1 stemme.

11.5 De fremmødte repræsentanter kan uden fuldmagt afgive klubbens stemmer.

11.6 En repræsentant kan ikke afgive stemmer på andre klubbers vegne.

§ 12

12.1 De medlemmer, der på dagen for repræsentantskabsmø­dets afholdelse er i restance til DBU København, har taleret men ingen stemmeret.

12.2 Udover repræsentanterne har DBU Københavns udvalgs- og faggruppemedlemmer, indehavere af DBU Københavns guldnål samt medlemmer af DBUs bestyrelse ret til at deltage i repræsentantskabs­mødet.

12.3 Bestyrelsen kan invitere samarbejdspartnere, presse og andre gæster til at overvære repræsentantskabsmødet. Disse kan efter bestyrelsens nærmere anvisninger opnå taleret.


IV. Bestyrelsen.


§ 13

13.1 DBU Københavns bestyrelse består af mindst 6 og højest 9 medlemmer, der vælges således:

I lige år vælges:
a. DBU Københavns formand
b. 2 bestyrelsesmedlemmer

I ulige år vælges:
a. DBU Københavns næstformand
b. 2 bestyrelsesmedlemmer

Hvert år kan – efter indstilling fra bestyrelsen – herudover vælges yderligere et antal bestyrelsesmedlemmer, idet det samlede antal max. må andrage 9 medlemmer.

Alle valg gælder for 2 år ad gangen. Alle valg sker ved almindelig stemmeflerhed.

§ 14

14.1 Fratræder formanden i årets løb, overtager næstfor­manden formandsposten, og bestyrelsen vælger af sin midte en ny næstformand.

14.2 Fratræder næstformanden vælger bestyrelsen af sin midte en ny næstformand.

§ 15

15.1 Til bestyrelsen kan vælges myndige personer, som er medlem af en medlemsklub, der i mindst 2 år har været medlem af DBU København. Personen skal enten være til stede på repræsentantskabsmødet eller have afgivet skriftlig erklæring om at være villig til valg.

15.2 Til udvalg og faggrupper kan udpeges myndige personer.

§ 16

16.1 Bestyrelsen forestår DBU Københavns ledelse under ansvar over­for repræsentantskabet og fastsætter selv sin for­retningsorden. Bestyrelsen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura til kontorets leder.

16.2 Hvor intet andet følger af lovene, træffer bestyrel­sen afgørelse i alle foreliggende sager med alminde­lig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget.

16.3 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte de udvalg og faggrupper man finder fornødent. Beslutninger truffet af disse ud­valg kan til enhver tid forlanges til efterprøvelse i DBU Københavns bestyrelse.

16.4 Bestyrelsen vælger repræsentanter til de sammenslut­ninger, selskaber, foreninger og andre organisatio­ner, hvor DBU København er berettiget til repræsentation, her­under DBU/DBU Breddes bestyrelser.

16.5 Bestyrelsen fastsætter omfanget af og de nærmere regler for turneringerne samt propositionerne for disse, herunder stedet og tiden for de enkelte kam­pes afholdelse, og ansætter dommere til kampene i det omfang det er muligt. Turneringsreglernes for­tolkning afgøres af bestyrelsen.

16.6 Bestyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser for tildeling af DBU Københavns nåle og emblemer.

§ 17

17.1 Bestyrelsesmøder indkaldes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog mindst hver anden måned. Indkaldelse sker med mindst 8 dages varsel.

17.2 I tilfælde af formandens midlertidige forfald over­tager næstformanden hans pligter og rettigheder.

17.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

17.4 Hvis der efter et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen ikke har været beslutningsdygtig, indkaldes til et nyt møde med samme dagsorden, er bestyrelsen beslut­ningsdygtig, under det således indkaldte bestyrel­sesmøde uden hensyn til de mødendes antal.

§ 18

18.1 Bestyrelsen sørger for kontorlokaler og forestår ansættelse og honorarfastsættelse for såvel fastansat personale som anden form for medhjælp som bestyrelsen finder relevant. Bestyrelsen kan meddele prokura til kontorets leder.

18.2 Personale fastansat til varetagelse af unionens normale administration kan ikke være medlem af DBU Københavns bestyrelse eller repræsentantskab.

18.3 Der føres protokol over bestyrelsesmøder og møder i de af bestyrelsen nedsatte udvalg og faggrupper.


V. Økonomi


§ 19

19.1 DBU Københavns regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

19.2 Årsregnskabet skal indeholde resultatopgørelse for det forløbne regnskabsår samt balance pr. regnskabs­årets udløbsdato. Regnskabet skal i øvrigt opgøres i overensstemmelse med sædvanlig regnskabsskik og de til enhver tid gældende forskrifter herfor.

§ 20

20.1 Det årlige kontingent til DBU København indstilles af bestyrelsen til godkendelse af repræsentantskabet. Beløbet forfalder i februar måned.

20.2 For deltagelse i turneringerne betales et af be­styr­elsen fastsat indskud pr. hold. Såfremt propositioner for DBU’s rækker ikke tilsikrer unionen en afgift, kan bestyrelsen fastsætte en administrationsafgift, som forfalder i lighed med almindelige turneringsindskud.

20.3 Bestyrelsen kan i øvrigt vedtage regulativer for gebyrer og bøder m.v. samt fastsætte frister for betaling heraf.

20.4 Bestyrelsen kan i øvrigt vedtage regulativer for gebyrer og bøder m.v. samt fastsætte frister for betaling heraf.

20.5 Ved for sen betaling påløber endvidere rente i hen­hold til rentelovens bestemmelser beregnet fra for­faldsdag til betaling finder sted.

20.6 Overskridelse af betalingsfrister kan i gentagelses­tilfælde efter bestyrelsens vedtagelse medføre ude­lukkelse fra turneringsdeltagelse og/eller eksklusion som medlemsklub.

§ 21

21.1 På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges en re­gistreret eller statsautoriseret revisor for et år ad gangen.

21.2 Derudover vælges to kritiske revisorer hver for 1 år ad gangen. Revisorerne skal være under 70 år.

21.3 Revisorerne skal gennemgå regnskaberne og gøre ind­stilling derom til repræsentantskabet.


VI. Andre bestemmelser


§ 22

22.1 Som spilleregler for fodbold under DBU København gælder de af The International Football Association Board til en­hver tid vedtagne love for fodbold med tilhørende internationale afgørelser i det omfang disse er be­kendtgjort af DBU/DBU Bredde, med de ændringer og tilføjel­ser der måtte være fastsat af bestyrelsen, jfr. § 16.5.

§ 23

23.1 Såfremt bestyrelsen fastslår, at en under DBU København høren­de klub eller en hertil knyttet enkeltperson, her­under ansatte, ledere, trænere, spillere eller dom­mere,

- har overtrådt love, reglementer og bestemmelser,

- undladt at efterkomme en endelig afgørelse truffet af en kompetent myndighed uden ugrundet ophold,

- udvist usportslig, illoyal eller usømmelig adfærd, eller i øvrigt bragt fodboldspillet i vanry, kan der træffes følgende disciplinære foranstaltninger overfor den eller de pågældende:

a. Tildeling af misbilligelser og advarsler.
b. Idømmelse af bøder og erstatninger samt inddrag­else af fortjeneste af kampe.
c. Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane i en eller flere kampe.
d. Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansæt­telse af målscore i turneringskampe.
e. Disciplinær nedrykning af hold.
f. Udelukkelse fra deltagelse i kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed.
g. Udelukkelse fra DBU København.
h. Frakendelse af æresbevisninger og hæderstegn tildelt af DBU København

23.2 Såfremt udelukkelse af DBU København finder sted, skal meddel­else gives samtlige medlemmer. Så længe udelukkelsen varer, kan vedkommende ikke fungere som official under nogen som helst form eller indtage nogen som helst stilling inden for en klubs bestyrelse eller administration. Ingen udelukket spiller eller klub kan optages i nogen anden under DBU København hørende klub, med mindre bestyrelsen giver speciel tilladelse der­til.

23.3 Bestyrelsens beslutning om udelukkelse af DBU København kan til enhver tid kræves forelagt det følgende repræ­sentantskabsmøde til afgørelse.

23.4 Bestyrelsens afgørelser efter nærværende § kan ap­pelleres i overensstemmelse med de af DBU/DBU Breddes og DIF's til enhver tid fastsatte regler herfor.

§ 24

24.1 Såfremt et medlem af en klub ekskluderes af klubben på grund af gæld eller andre forhold, skal klubben uden ophold give bestyrelsen meddelelse herom.

§ 25

25.1 Stridigheder, som har forbindelse med eller udsprin­ger af forhold med tilknytning til fodbold, og som involverer DBU København, en eller flere medlemsklubber og/el­ler enkeltpersoner med tilknytning hertil, skal af­gøres i henhold til DBU's nærmere bestemmelser om voldgift.

§ 26

26.1 I tilfælde af DBU Københavns opløsning, beslutter det repræ­sentantskab, der har vedtaget opløsningen, hvorledes der skal forholdes med DBU Københavns ejendele og mid­ler, ef­ter at al gæld er betalt.

Senest revideret på repræsentantskabsmødet  den 24. februar 2020.

Udskriv PDF