Overtrædelser, sanktioner samt protester og anker

X. Overtrædelser, sanktioner samt protester og anker

§ 44 Overtrædelser

Der indføres efter 2000 en regel om, at trænere/ledere normalt straffes hårdere end spillere – og forseelser begået af spiller, træner/leder eller tilhænger ikke fritager en klub fra ansvar. Endvidere at en leder er forpligtet til at indberette viden om sin klubs eller en af dens spilleres regelovertrædelse.

§ 45 Sanktioner

1909-regel 21 : Overtrædelse af turneringsreglerne berettiger KBUs bestyrelse til at erklære kampen for tabt for den klub, der begår overtrædelsen.

I 1916 angives i sidste del af en ny regel 23 : c) I gentagelsestilfælde (af udeblivelse) vil KBUs bestyrelse idømme klubben en mulkt på indtil 10 kr. d) Hænder det 3. gang, kan bødens størrelse stige indtil 20 kr., hvorhos holdet udelukkes fra fortsat deltagelse i resten af turneringen. e) Trækker en klub et hold, vil KBU idømme den en bøde, lig det dobbelte af anmeldelsesgebyret, dog mindst 5 kr. f) Det samme vil blive tilfældet, såfremt det samme hold udebliver fra 1/3 af sine kampe, selv om meddelelser herom har været indsendt rettidigt. g) I øvrigt forbeholder KBUs bestyrelse sig ret til at idømme bøder fra 2 kr. til 20 kr. i tilfælde, hvor klubberne ikke overholder de i reglementerne givne regler og frister.

I 1920/21-reglerne introduceres en bøde i størrelsen 5-50 kr. udover, at den overtrædende part skal udrede hele dommersalæret ved :
1) Udeblivelse uden afbud og uden særlig undskyldende omstændigheder
2) Udeblive fra 1/3 af kampene uanset om der er meldt afbud eller ej
3) Trække et hold fra deltagelse
4) Opgive at fuldføre en kamp uden der foreligger særlig undskyldende omstændigheder.
Endvidere forbeholder KBU sig ret til at idømme bøder fra 2-20 kr. (hævet 1932 efterår til 5-20 kr. og i 1950 til 5-100 kr. og fra 1963 til ”fra 25 kr.”) i tilfælde, hvor klubben ikke overholder regler og frister (incl. ikke indsende korrekt udfyldte skemaer fra kampene). Og endelig forbeholder KBU sig ret til at udelukke et hold fra deltagelse i turneringen.

Med Fællesreglementets indførelse i 1971 optræder i § 20 listen over mulige sanktionsmuligheder. Det hedder heri, at overtrædelse af reglementet – herunder manglende overholdelse af de deri givne frister – berettiger Unionsbestyrelsen til at idømme klubber og enkeltpersoner :
a) irettesættelser og misbilligelser b) bøder (dog kun klubber) c) udelukkelser d) fradømmelse af points e) annullere kampen f) evt. fastsætte ny kamp g) erklære kampen tabt af den overtrædende klub og erklære modparten for vinder h) såfremt begge parter har overtrådt reglementet at erklære kampen for tabt af begge. Der idømmes bøder for : 1) Benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller – 25 kr. pr. spiller 2) Urigtig opgivelse af spilleres navne på indberetning – 25 kr. pr. spiller 3) Forkerte navne på kontrolindberetning – 25 kr. pr. spiller 4) Udtrækning af hold – 50 kr. 5) Udeblivelse fra kampe – 10. kr. første gang, anden gang 15 kr. osv. 6) Ikke rettidigt indsendte indberetninger – variable bøder. Listen udbygges over årene og beløbene forhøjes løbende.

I 2014 kommer en ”kattelem-regel”, der siger, at hvis en klub i en kamp benytter sig af spillere, som den ved ikke er spilleberettigede på grund af enten deres alder eller fordi de ikke er spillet fri, så kan klubben selvangive sig inden for 2 dage. Så slipper den for bøden, men undgår ikke at blive taberdømt uagtet hvad resultatet er blevet af den spillede kamp.

§ 46 Protester og anker

1909-regel 13 : a) Formener anføreren for et parti under en kamp, at dommeren har gjort en urigtig eller en partisk anvendelse af lovene, skal han, for at hans indsigelse overhovedet skal kunne komme i betragtning, umiddelbart efter kendelsens afsigelse over for dommeren på selve spillepladsen protestere imod den. b) Angående den således nedlagte protest må anføreren derefter gøre indstilling til sin klubs bestyrelse, hvis skriftlige indberetning om sagen må være KBU i hænde senest 3 dage efter kampens afholdelse. c) En hvilken som helst protest skal ved fremsendelsen til KBU være ledsaget af et depositum, som tilbagebetales, hvis protesten tages til følge, medens det tilfalder KBUs kasse, hvis protesten afvises. Dette depositum fastsætter til 10 kr. for kampe i Række A I og 5 kr. for alle øvrige kampe. Fra 2013 anføres, at i ungdomskampe kan holdlederen overtage anførers ret til at protestere under en kamp.

Med Fællesreglementets indførelse i 1971 kommer en række frister for, hvornår der kan protesteres rettidigt som led i § 16. 1) Protester vedrørende bane eller arrangement af kampe skal meddeles dommer og modpart før kampen og protest indgives senest 2. dag efter kampen. 2) Dommers urigtige brug af Fodboldloven skal der protesteres på banen ved anføreren over for dommeren umiddelbart efter kendelsen og protest indgives senest 2. dagen efter kampen – samtidig indføres reglen om, at bliver Turneringsudvalget gjort bekendt med en urigtig anvendelse, kan det uden hensyn til tidsfristen træffe enhver afgørelsen, som det finder fornødent. 3) Alle øvrige protester skal indsendes senest 8 dage efter at kampen er spillet – herfra undtages dog protester mod benyttelse af ulovlige spillere. Ved protester indgået senere end 30 dage efter en kamp og ved protester indgået senere end 3 dage efter sidste spilledag forpligtiger KBU sig ikke til at ændre resultatet – samme gælder protester indgået senere end 3 dage efter en omkamp eller kredskamp. Fra 1992 ændres kravet fra at være 2. dagen til nu at være senest 3. dagen efter.

I 2015 præciseres, at protester og anker kan afgives af en kamps/et forholds to klubber. Andre klubber, der ønsker at protestere over kampen/forholdet skal i forbindelse med sin protest begrunde deres interesse i kampen/forholdet.

Fra 1979 gælder, at såfremt en protest ikke er nedlagt i henhold til regler og frister, kan protesten afvises. Fra 1982 gælder, at afgørelser truffet af Turneringsudvalget kan inden 14 dage fra afgørelsens datering indankes for KBUs bestyrelse.

1909-regel 22 : Alle spørgsmål, turneringen vedrørende, afgøres definitivt af KBU. Fra 1987 kan visse sager indankes efterfølgende for DBU efter at være behandlet i FLUs bestyrelse. Det gælder a) Bøder, erstatninger m.v. over kr. 3000 b) Udelukkelser på mere end 9 spillerunder i de lokale turneringer c) Fortolkning af Fodboldlovene d) Andre sager, når KBUs bestyrelse eller hensyn til sagens særlige beskaffenhed, giver tilladelse til, at sagen fremsendes til FLUs bestyrelse, der træffer endelig afgørelse, om sagen kan videresendes til afgørelse i DBUs bestyrelse. Fra 1989 hedder det blot, at afgørelser truffet af KBUs bestyrelse er endelig, men kan indankes for DBU efter at være behandlet i FLUs bestyrelse.

I 1992 optræder 2 §§ - den ene, hvor man kan indanke til FLU, den anden til DBU. Til FLU gælder det bøder/erstatninger m.v. over 2.000 kr. (til DBU 3.000 kr.), udelukkelser på mere end 6 spilledage (9 til DBU), fortolkning af Fodboldloven (begge), andre sager, når KBUs bestyrelse giver lov (begge). Og det slås fast, at anker ikke har opsættende virkning. Efter få år udgår FLUs Bestyrelse som ankeinstans.

Efter 2000 indføres en regel om, at klubber i restance til KBU har fortabt retten til at protestere. Senere præciseres til at det gælder klubber, der er i restance udover 14 dage - fra 2017 ændret til, at det gælder klubber, der er i restance til DBU København udover den udmeldte forfaldsdato.