Ændringer 1987 og 1992

Lovene 1987

Ændringer i forhold til 1983

§ 12 Bestyrelsen :
Valg er ændret, til at bestyrelsens 8 medlemmer nu vælges for 2 år ad gangen. Derfor er valghandlingen delt op, så der i lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem, samt at Unionens divisionsklubber vælger 1 repræsentant og unionens øvrige klubber med 1. hold i DS, KS og underliggende rækker vælger 1 repræsentant. I ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem, samt at Unionens divisionsklubber vælger 1 repræsentant og unionens øvrige klubber med 1. hold i DS, KS og underliggende rækker vælger 1 repræsentant. Alle valg er ved almindelig stemmeflerhed. Hvert år vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger fortsat selv næstformand af sin midte. Nyt er også, at personer valgt til underudvalg ikke må være fyldt 70 år.

Lovene 1992

Ændringer i forhold til 1987

§ 3 Medlemmer :
Det specificeres nu at i disse love betegnes klubber, hvis 1. herreseniorhold deltager i Danmarksturneringen i fodbold, som Divisionsklubber. Øvrige klubber betegnes Serieklubber.

§ 10 Forslag :
Det gælder nu, at såfremt et rettidigt fremsat forslag opnår almindelig flertal på KBUs repræsentantskabsmøde, og forslaget ønskes optaget på dagsordenen for førstkommende repræsentantskabsmøde i FLU/DBU, er bestyrelsen forpligtiget til at efterkomme dette.