1905 til 1936 ændringer i 1905 lovene

Ændringerne som de er beskrevet i Johannes Gandil "Dansk Fodbold"

16. marts 1908 – ændringen her består i, at klubber med indtil 149 aktive medlemmer over 16 år får 2 repræsentanter ved Generalforsamlingen, klubber med 150 eller flere får 4 repræsentanter.

21. december 1911 – 6½ time tog det at få vedtaget som ændring, at klubber med 74 aktive medlemmer over 16 år får 1 stemme, de med 75-199 medlemmer gives 2 stemmer, de med 200-349 medlemmer gives 3 stemmer, de med 350-499 medlemmer gives 4 stemmer, de med 500-649 medlemmer gives 5 stemmer og de med over 650 medlemmer gives 6 stemmer. Dog skal klubber stiftet før 1. januar 1894 altid have mindst 4 stemmer.

26. juni 1915 – der sker mindre ændringer, men vi kender ikke ændringernes karakter

31. januar 1916 – her besluttes bl.a. (de øvrige ændringer kender vi ikke, men de har næppe ændret på magtfordelingen) at flytte Generalforsamlingen til februar mod tidligere at have ligget i juni.

30. april 1923 – vi kender ikke ændringernes omfang, blot at der er tale om nogle forslag udarbejdet af et udvalg nedsat på den ordinære Generalforsamling 26. februar.

29. februar 1924 – besluttes det at øge bestyrelsen fra 5 til 8 medlemmer og samtidig, at bestyrelsen skal nedsætte et Forretningsudvalg på 5.

23. februar 1928 – mindre ændringer i repræsentationen på Generalforsamlingen, der dog efter Johannes Gandils vurdering i ”Dansk Fodbold” ikke medfører reelle ændringer i styrkeforholdet mellem grupperne.

4. marts 1931 – her stadfæster man den nye turneringsordning og de nye statutter for Pokalturneringen samt ophøjer Sommerpokalturneringen til fast KBU-institution.

4. marts 1932 – en mindre lovændring, der bestemmer, at Generalforsamlingen skal afholdes i første halvdel af marts i stedet for sidste halvdel af februar.

14. januar 1936 - kort før årsskiftet udsender DBUs Lov- og Turneringsudvalg sit forslag til Forfatningsreform og ny Danmarksturneringsordning. Det vækker furore i KBU-kredse og fører til, at man på en ekstraordinær Generalforsamling 14. januar 1936 nedsætter et udvalg til at behandle de foreliggende DBU-forslag og tillige udarbejde forslag til de af disse nødvendiggjorte ændringer i KBUs love og Turneringsregler.

16. april 1936 - Efter at DBU har vedtaget både Forfatningsreformen og den nye Danmarksturneringsordning, fremlægger det særlige KBU-udvalg nedsat 14. januar en enstemmig indstilling både til KBU-lovændringer, Turneringsordning og den til Lovene knyttede ”Overenskomst” om udlodning af de fra landskampenes overskud stammende midler m.v. – og de vedtages herefter enstemmigt på en ekstraordinær KBU Generalforsamling 16. april.

Fremover skal KBUs bestyrelse – stadig på 8 medlemmer – vælges således, at a) de klubber, der deltager i Danmarksturneringens Mesterskabsserie vælger formand og 2 medlemmer b) deltagere i Danmarksturneringens II Serie, KBUs A-række, KBUs øvrige ordinære medlemmer hver vælger 1 medlem – de to resterende vælges ved almindelig stemmeflerhed på Generalforsamlingen. Desuden skal Generalforsamlingen vælge suppleanter for de to sidstnævnte, mens ”grupper” selv besætter ledige pladser, hvis de bliver ledige i utide.

Også repræsentationen på Generalforsamlingen ændres til a) Danmarksturneringsklubberne i I Serie får 4 delegerede b) Danmarksturneringsklubberne i II Serie og i KBUs A-række får 2 delegerede c) øvrige klubber får 1 delegeret. Reglerne for stemmeret er, at de delegerede for Danmarksturneringsklubberne hver har 2 stemmer – de øvrige delegerede med ordinær medlemsret hver 1 stemme, medens delegerede for ekstraordinære medlemmer ikke har stemmeret. Dertil kommer 1 stemme til hver af Bestyrelsens medlemmer – undtagen ved Bestyrelsesvalg.

Det vedtages samtidig, at Generalforsamlingen skal henlægges til 1. halvdel af juni. Repræsentationen til DBUs Bestyrelse vælges ved almindelig stemmeflerhed af klubberne i Danmarksturneringens I Serie.