1983

Lovene 1983

Ændringer i forhold til 1977

§ 1 Navn og formål :
Det er nu skrevet ind, at KBU er medlem af Foreningen af Lokalunioner (FLU) og derigennem af DBU og DIF. Formålet er nu at fremme fodboldspillet, især blandt de københavnske fodboldklubber.

§ 2 Spilleregler :
Uændret

§ 3 Medlem :
Som medlem optages nu fodboldklubber med bane(r) beliggende i København, Frederiksberg eller Gentofte kommune samt den del af Københavns Amt, der er beliggende på Amager.

§ 4 er nu Betingelser for optagelse :
Nu skal ansøgning indsendes inden 1. november, og der skal som noget nyt oplyses spillested. Medlemstallet – minimum er 20 aktive – skal oplyses, men der skal ikke længere fremsendes liste over dem.
Væk er nu sondringen mellem ordinært og ekstraordinært medlem (tidligere § 4)

§ 5 er nu Medlemmers oplysningspligt :
Uændret, bortset fra at der nu også er pligt til at oplyse FLU, DBU og DIF udover KBU, hvis disse ønsker det.

§ 6 er nu Repræsentantskabsmødet :
Afholdes december eller første ½ af januar – ellers uændret .

§ 7 ny Valg af revisorer :
Tidligere del af § 9, men uændret indhold.

§ 8 ny Valg af KBUs mandater i andre fora :
Tidligere del af § 9, men uændret i indhold

§ 9 er nu Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde :
Uændret

§ 10 er nu Forslag til behandling på Repræsentantskabsmøde:
Uændret

§ 11 er nu Repræsentation og stemmetal :
Nu er ekstraordinære medlemmer udgået. Nu kan også FLUs formand og en repræsentant for KFD overvære mødet.

§ 12 er nu Bestyrelsen :
Ændret derhen, at Repræsentantskabet vælger Unionens formand, herefter vælger de 4 grupper (Division 1, Division 2&3, DS&KS&Mellemrække, Øvrige) hver et medlem, hvorefter Repræsentantskabet vælger yderligere 3 ved almindelig stemmeflerhed og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger nu selv af sin midte næstformand og kasserer. For at blive valgt skal man være medlem af en klub, der i mindst 2 år har været KBU-medlem og man må ikke være fyldt 70 år inden valghandlingen. Personligt fremmøde er ikke nødvendigt – en skriftlig erklæring om at være villig til at modtage valg indleveret til KBUs kontor er tilstrækkelig.

§ 13 er nu Bestyrelsesmøder, udvalg og kontorhold :
Uændret – dog gælder nu, at Bestyrelsen skal være repræsenteret i alle udvalg – men udvalgsformænd behøver ikke være et bestyrelsesmedlem.

§ 14 er nu Regnskabsåret :
Ændret til at være 1/11 til 31/10.

§ 15 er nu KBUs by- og unionskampe :
Væk er reglen om, hvor mange by- og unionskampe KBU kan arrangere årligt.

§ 16 er nu kontingent :
Uændret i essens, spændvidde nu 4.500 kr. til 500 kr.

§ 17 er nu 3%-afgiften :
Uændret – der er dog indført 3 ugers betalingsfrist.

§ 18 er nu Eksklusion eller udelukkelse af spiller, leder eller klub :
De to tidligere § 19 og 20 er nu slået sammen i en, men indhold er uændret.

§ 19 er nu Spiller i kontingentrestance eller udelukket af sin klub af anden årsag :
Uændret

§ 20 er nu Meddelelse om medlemmer, der er ekskluderet af deres klub :
Uændret

§ 21 er nu Medlemmers oplysningspligt ved udelukkelser :
Uændret

§ 22 er nu Voldgift :
Uændret

§ 23 er nu KBUs opløsning :
Nu tilfalder dens midler FLU i stedet for DBU.