1936

1936-lovene (nu er der 19§§)

I forhold til 1905-lovene er der sket/ikke-sket følgende i 1936-lovene

§ 1 Formål :
Omfatter også 1905s § 2 og eneste ændring er, at København nu staves uden ”j”.

§ 2 Medlemmer :
Er fuldstændig identisk med 1905s § 3 – lawn tennis er stadig nævnt !

§ 3 er ny og omhandler Medlemsform :
Unionens medlemmer kan enten være ordinære eller ekstraordinære. Ordinære medlemmer er sådanne klubber, der har stemmeret på KBUs Generalforsamlinger. Ekstraordinære medlemmer er de uden stemmeret.

§ 4 Betingelse for optagelse :
Ændringen ligger alene i, at spørgsmålet om klubbens optagelse som ekstraordinært medlem bliver af bestyrelsen at forelægge den førstkommende ordinære Generalforsamling til afgørelse. Bestyrelsen kan dog give den ansøgende klub adgang til at deltage i KBUs turneringer indtil Generalforsamlingens beslutning foreligger.

§ 5 er ny og handler om Overgang fra ekstraordinær til ordinær medlem :
Når en klub er optaget som ekstraordinært medlem, skal den, når den ønsker at blive ordinært medlem, derom til bestyrelsen inden 1. januar indsende begæring ledsaget af en fortegnelse over klubbens aktive medlemmer over 16 år med angivelse af navn og stilling. Bestyrelsen skal derefter forelægge spørgsmålet om denne overgang til ordinært medlem for den påfølgende Generalforsamling til beslutning. Generalforsamlingen kan derefter bestemme klubbens overgang til ordinært medlem fra den påfølgende 1. januar, såfremt klubben i det forløbne år har deltaget enten i en Cricket- eller en Fodboldturnering med mindst et seniorhold, og den ved de to lovmæssige medlemsopgivelser har haft og stadig har mindst 50 aktive medlemmer over 16 år. En klub ophører med at være ordinært medlem, når den i 2 på hinanden følgende kalenderår enten ikke har deltaget i nogen af Unionens seniorturneringer eller dens medlemstal ved hver af de lovmæssige opgivelser har været under 35 aktive medlemmer over 16 år.

§ 6 er nu Kontingent og regnskabsår :
6 kategorier (Deltagere i Danmarksturneringen Mesterskabsrække 600 kr. – i Danmarksturneringens Serie II 250 kr., i Serie III 100 kr., øvrige deltagere i A-rækken 60 kr., øvrige ordinære medlemmer 50 kr. og ekstraordinære medlemmer 30 kr.). Desuden erlægges indskud for deltagelse i turneringerne. Kontingentet skal nu betales forud – rykkerfrist er nu 8 dage og efterkommes indbetalingen ikke ekskluderes klubben efter 8 dage.
Nu er regnskabsåret identisk med kalenderåret.

§ 7 er nu Indberetning af medlemstal, formandsskifte og lovændringer :
Der skal indberettes medlemstal halvårligt.

§ 8 er nu Bestyrelsen og sekretæren :
Bestyrelsen, der vælges på den årlige Generalforsamling, består nu af formand og 7 medlemmer, hvoraf et fungerer som kasserer. Sammensætning gengivet under lovændringer 16. april 1936. Bestyrelsen antager en lønnet sekretær uden for bestyrelsen og fastsætter hans gage – sekretæren behøver ikke være medlem af nogen under KBU hørende klub og må ikke have anden lønnet stilling inden for boldsporten, ej heller beklæde nogen tillidspost inden for nogen Unionsklub. Sekretæren har ret til at overvære bestyrelsesmøder og Generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret.

§ 9 er nu Generalforsamling :
Medlemmernes repræsentation og stemmetalsfordeling er gengivet ovenfor under lovændringer 16. april 1936. Øvrige er identisk med 1905-lovene.

§ 10 er nu Afholdelse af og indkaldelse til Generalforsamling :
Den ordinære Generalforsamling afholdes nu i første halvdel af juni hvert år og sammenkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.
Nyt er, at deltagerne i Danmarksturneringens Mesterskabsrække vælger den ene revisor, de øvrige ordinære medlemmer den anden.
Repræsentanterne til DBUs bestyrelse vælges ved almindelig stemmeflerhed af Danmarksturneringens Mesterskabsrækkes klubber.

§ 11 er nu Ekstraordinær Generalforsamling :
Kravet om mindst 1/3 af Unionens medlemmer kan forlange det er ændret til mindst ¼.

§ 12 er nu Lovforslag :
Forslag til forandringer i Unionens love skal uændret stilles af mindst 2 medlemmer eller af bestyrelsen. Til deres vedtagelse kræves som udgangspunkt simpel majoritet. Dog kræver a) ændringer i KBUs love b) forslag, som kan medføre væsentlige udgiftsforøgelser for klubberne, repræsentation af mindst halvdelen af medlemmernes samlede stemmeantal samt at 4/5 stemmer for. Indsendelsesfrist er nu 14 dage før Generalforsamlingen.

§ 13 er nu Spilleregler :
Bevaret helt uforandret – tennis er stadig taget med ! Meddelelser om ændringer i spillereglerne (i 1905 en selvstændig § 13) er nu taget med i samme paragraf.

§ 14 Udelukkelse af spiller eller klub :
Uændret.

§ 15 Eksklusion af klub :
Uændret.

§ 16 Medlemmer, der er ekskluderet af deres klub :
Uændret.

§ 17 Meddelelse om karantæne :
Udvidet med, at intet medlem, der er udelukket i henhold til §§ 14,15 og 16 kan, så længe udelukkelsen varer, fungere som officiel under nogen som helst form eller indtage nogen som helst stilling inden for en klubs bestyrelse eller administration.

§ 18 Medlemmers oplysningspligt :
Uændret

§ 19 ny Voldgift :
Er identisk med 1905-lovenens § 2 omtalte voldgiftsret.

Ret kort efter 1936 besluttes følgende lovændringer :

A) Medlemstal-indberetninger skal fremover kun foretages én gang årligt – per 1. januar (§ 7).
B) Deltagerne i DBUs Mesterskabsturnering vælger også KBUs næstformand – uændret sidder de på 3 af de 8 bestyrelsespladser (§ 8). KBUs bestyrelse består herefter af formand, næstformand samt 6 (hvoraf 1 skal være kasserer).
C) Forslag kan nu komme fra enkeltklub – ikke nødvendigt med 2 lovforslagstillere (§ 12)