1905

1905-lovene (består af 18 §§)

§ 1 Navn og formål :  
Unionens navn er Kjøbenhavns Boldspil-Union. Unionen er medlem af DBU og dens formål er at fremme boldsporten blandt de kjøbenhavnske boldklubber.

§ 2 Formåls fremme :
Dette formål søges nået navnlig ved at medvirke til at arrangere kampe mellem klubberne (herunder turneringer, ved hvilke Unionsbestyrelsen fastsætter de nærmere regler og stedet for de enkelte kampes afholdelse) og repræsentere klubberne officielt udadtil. Desuden indeholder reglerne her en bestemmelse om, at Unionsbestyrelsen kan, hvor den anser det ønskeligt, nedsætte en voldgiftsret til afgørelse af indankede stridigheder mellem klubberne. Voldgiftsretten består af 2 mand, der udnævnes af Unionsbestyrelsen – i forening vælger de (implicerede klubber) en opmand. Kan de ikke blive enige herom, vælger Unionsbestyrelsen også opmanden.

§ 3 Medlemmer :
Som medlemmer af Unionen kan optages rene boldklubber, der spiller Kricket, Fodbold eller Tennis og i deres navn er betegnede som Boldklubber, såfremt de hører hjemme i Kjøbenhavn, Frederiksberg eller nærmeste omegn.

§ 4 Betingelser for optagelse :
Enhver klub, der ønsker at indtræde som medlem af KBU må til Bestyrelsen indsende begæring herom, ledsaget af klubbens love, formandens navn og adresse, en fortegnelse over klubbens aktive medlemmer over 16 år, med angivelse af disses stilling, samt antallet af aktive medlemmer under 16 år og af passive medlemmer. Bestyrelsen har derefter at træffe afgørelse om klubbens optagelse inden en måned og under ansvar for en Generalforsamling.

§ 5 Kontingent og regnskabsår :
Det årlige kontingent er for medlemmer med indtil 50 aktive medlemmer over 16 år kr. 20 – 30 kr. ved over 50 aktive medlemmer over 16 år. Dog skal klubber, der kun deltager på II hold og ikke tidligere har deltaget på I hold, betale 10 kr. de to første år, derefter samme kontingent som anført i indledningen. Kontingentet erlægges inden en måned efter optagelsesdatoen og fremtidig inden 1. april hvert år. Er kontingentet ikke erlagt inden april måneds udgang, bliver det – incl. porto – at opkræve ved postopkrævning fra Bestyrelsen. Erlægges det da ikke, ophører vedkommende klub at være medlem af KBU.
Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts

§ 6 Indberetning af medlemstal, formandsskifte og lovændringer :
Medlemmer tilsender i begyndelsen af december hvert år bestyrelsen en fortegnelse over deres medlemmer den 1. december.
Formandsskifte og lovforandringer skal snarest meddeles KBUs bestyrelse.

§ 7 Bestyrelsen : Bestyrelsen, der vælges på den årlige Generalforsamling, består af 5 medlemmer, hvoraf de tre fungerer som henholdsvis formand, kasserer og sekretær. Formanden vælges som sådan af Generalforsamlingen. De skal alle være medlem af en under KBU hørende klub.

§ 8 Generalforsamling :
Unionens medlemmer repræsenteres på dens Generalforsamling ved delegerede. Enhver klub, der har indbetalt årskontingentet, vælger delegerede i forhold til sit medlemstal (regnet efter den sidst indsendte medlemsliste), således at der for indtil 50 aktive medlemmer over 16 år vælges 1 delegeret, og ved 50 og derover 2 delegerede. Klubber, der kun deltager på II hold vælger så længe de kun erlægger det i § 5 nævnte lavere kontingent 1 delegeret.
Foruden har KBUs bestyrelsesmedlemmer stemmeret.
De delegerede kan kun afgive deres stemme ved personligt møde, dog kan én delegeret efter skriftlig fuldmagt fra den klub, for hvilken han møder, afgive alle de den tilkommende stemmer. Enhver delegeret skal medbringe skriftlig fuldmagt fra den klub, han repræsenterer.

§ 9 Afholdelse af og indkaldelse til Generalforsamling :
Den ordinære Generalforsamling afholdes i maj eller juni hvert år og sammenkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Med indvarslingen skal følge meddelelse om tid, sted og dagsorden samt et eksemplar af årsregnskabet med påtegnede revisionsbemærkninger.
På denne generalforsamling vælges bestyrelsen samt 2 revisorer. Formanden aflægger beretning om Unionens virksomhed i det forløbne regnskabsår. Regnskabet fremlægges til godkendelse med revisorernes bemærkninger og de i henhold til § 11 stillede forslag behandles.

§ 10 Ekstraordinær Generalforsamling :
En ekstraordinær Generelforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen til enhver tid og skal sammenkaldes, når mindst 1/3 af Unionens medlemmer forlanger det, samt i det i § 17 omtalte tilfælde. Den sammenkaldes på samme måde og med samme varsel som en ordinær Generalforsamling.

§ 11 Lovforslag :
Forslag til forandringer i Unionens love skal stilles af mindst 2 medlemmer eller af bestyrelsen og behandles på en Generalforsamling. Til deres vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af Unionens samlede stemmeantal er repræsenteret, samt at 2/3 af de repræsenterede stemmer afgives for forslaget.
Andre forslag, der ønskes behandlet på en Generalforsamling, skal stilles på samme måde, men afgøres af Generalforsamlingen ved simpel majoritet.
Alle forslag fra medlemmerne må være indsendte til bestyrelsen inden 15. april.

§ 12 Spilleregler :
Som spilleregler for Unionens medlemmer gælder de i den engelske ”Football Association”, ”Marylebone Klubben” og den engelske ”Lawn-Tennis-Association” til enhver tid gældende regler, henholdsvis for fodbold, kricket og tennis, så snart de af DBU er bekendtgjorte og tidspunktet for deres ikrafttræden fastsat.

§ 13 Ændringer i spilleregler :
De forandringer, der i henhold til § 12 efterhånden måtte ske i spillereglerne, tilligemed det tidspunkt, fra hvilket de træder i kraft, skal meddeles medlemmerne ved bestyrelsens foranstaltning.

§ 14 Udelukkelse af spiller eller klub :
Når bestyrelsen efter derom modtagne oplysninger formener, at en spiller eller klub under eller i anledning af en kamp har gjort sig skyldig i alvorlig brud på spillets regler eller udvist ungentlemanlike adfærd, kan den udstøde eller for en nærmere fastsat tid udelukke vedkommende af Unionen. (I dag ville vi nærmest kalde det karantæne og er underlagt et Disciplinærudvalg; men i mange år, var idømmelse af karantæne et anliggende for bestyrelsen og tog en stor del af tiden ved bestyrelsesmøderne).

§ 15 Eksklusion af klub :
Formener bestyrelsen, at en klub i sit forhold til KBU udviser usømmelig adfærd, eller nægter klubben, trods opfordring, at skride ind imod et af sine medlemmer, når denne har gjort sig skyldig i sådant forhold, skal bestyrelsen være bemyndiget til – under ansvar for Generalforsamlingen – at træffe sådanne foranstaltninger over for vedkommende klub, som den måtte anse for hensigtsmæssige (herunder udelukkelse for tid eller for bestandig af KBU eller de af denne arrangerede kampe).

§ 16 Medlemmer, der er ekskluderet af deres klub :
Når et medlem udelukkes af en af KBUs klubber på grund af gæld eller andet misligt forhold, skal klubben uopholdelig tilstille Unionens bestyrelse meddelelse herom. Bestyrelsen skal udelukke et for gæld ekskluderet medlem fra deltagelse i Unionens turneringer, indtil gælden, der for Unionens vedkommende ikke kan anerkendes udover ½ års kontingent, er betalt. Er medlemmet ekskluderet af anden grund, træffer Unionens bestyrelse afgørelse, om han skal udelukkes af Unionen eller dens turneringer for tid eller for bestandig.

§ 17 Meddelelse om karantæne :
Meddelelse om udelukkelse ifølge §§ 14,15 og 16 skal gives samtlige unionens medlemmer. Enhver spiller eller klub, som spiller med eller mod en udstødt eller udelukket spiller eller klub ved nogen som helst kamp, skal udstødes af Unionen. Ingen udstødt eller udelukket spiller eller klub kan optages i nogen anden under Unionen hørende klub, når ikke Unionen giver speciel tilladelse dertil.
Enhver spiller eller klub, som er bleven udstødt eller udelukket i henhold til §§ 14 og 15, har ret til at fordre sagen forelagt en ekstraordinær Generalforsamling, som skal indkaldes af bestyrelsen efter vedkommendes skriftlige begæring. Ved en sådan appel erlægges et depositum af 10 kr. af en klub, 5 kr. af en spiller. Disse beløb tilfalder Unionens kasse, såfremt udstødelsen eller udelukkelsen godkendes af Generalforsamlingen. Det anføres i en anmærkning at spillere udelukkede fra turneringen på grund af kontingentgæld kan vedblive at være medlemmer af foreninger under Unionen – men søger en klub optagelse i Unionen kommer denne regel i anvendelse over for de af dens medlemmer, der måtte være udelukkede af Unionen.

§ 18 Medlemmers oplysningspligt :
Når bestyrelsen i henhold til §§ 14,15 og 16 tager spørgsmålet om udstødelse eller udelukkelse af spillere eller klubber under overvejelse, er ethvert medlem af en under Unionen hørende klub pligtigt til at meddele den alle de oplysninger, som den i den anledning måtte anse for nødvendigt at indhente.