MENU

Gebyrsagen: Klubber lukningstruet

Det er forskelsbehandling af værste skuffe, når ikke alle skal betale, mener ordensmagtens fodboldklub om ny gebyrmodel, der rammer de såkaldte voksenforeninger hårdt


Det kan få alvorlige konsekvenser for klubber som PI-Fodbold og Heimdal, hvis Københavns Kommune indfører gebyrer på faciliteter. Foto: Max Mestour

-Det er jo i sig selv ikke morsomt at skulle betale ekstra, men hvis så bare det havde været ens for alle. Nu er der jo tale om en skævvridning af klubberne.

Kommentaren kommer fra Marcus Persson, næstformand i Politiets Idrætsforenings fodboldafdeling, hvor man er fortørnet over den nye gebyrmodel, der er gratis for et flertal af de københavnske klubber, men koster et halvt hundrede såkaldte voksenforeninger 150 kr. pr. medlem.

Det betyder en årlig merudgift for Politiet på ca. 24.000 kr. Et beløb, der ifølge Marcus Persson i yderste konsekvens kan betyde lukning af PI-Fodbold.

-I forvejen er der hård konkurrence mellem Valbyklubberne. Som en konsekvens af den nye model bliver vi nødt til hæve kontingentet for vores medlemmer. Alt andet lige bliver det dyrere at drive seniorfodbold hos os end i en børne- ungdomsklub. Det er urimelige konkurrenceforhold, når nogle seniorhold i København går fri økonomisk, fordi de lukrerer på et godt børne- ungdomsarbejde. På grund af børne- og ungdomsfodbold har de i forvejen rigeligt med fordele, eksempelvis markant bedre træningstider og –baner, som også tilfalder deres seniorhold.

-Så vi skal betale mere, men får stadig mindre. Hvor er logikken spørger Markus Persson?

Kritikken er også rettet mod DBU København, der på ingen måde jubler over den nye gebyrmodel, men ikke desto mindre har godkendt modellen, der er udarbejdet af DIF, DGI og Idrætsforum København (IFK). Forvirret? Ganske forståeligt, så lad os et øjeblik kigge på baggrunden for hele miseren.

Sådan gik det til

I Borgerrepræsentationen besluttede man i fjor, at Københavns Kommune skal spare fire millioner kr. på folkeoplysningsområdet i 2016.

Skønt DBU København og en række idrætsorganisationer kæmpede imod besparelser for idrætten, blev det af folkeoplysningsudvalget den 15. december 2015 vedtaget at pålægge klubberne et gebyr ”for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune”. I korte træk og uden detaljerede mellemregninger ville det betyde, at samtlige foreninger under DBU København skulle betale 100 kr. pr. medlem.

Helt usædvanligt blev den beslutning omgjort, inden den trådte i kraft.

Det lykkedes DIF, DGI, IFK og DBU København at få gennemtrumfet et ændringsforslag den 23. februar i år, som betyder, at der skelnes mellem hhv. børne- og ungdomsforeninger samt voksenforeninger. Foreninger, hvor 60 procent af de aktive medlemmer er 25 år eller ældre, kategoriseres som voksenforeninger, og kun voksenforeningerne rammes af de nye gebyrer. Beløbene er i det nu vedtagne forslag steget med 50 procent, hvilket for de ramte klubber betyder et gebyr på 150 kr. pr. medlem på 25 år eller derover.  

Gebyrerne indføres pr. 1. juli i år, og der skal betales fuldt beløb også i 2016.

50 klubber under DBU København rammes. For en del klubber drejer det sig om få tusinde kroner, men mange rammes langt hårdere.

Den glade seniorklub
-Vilkårene bør være de samme for alle klubber. Når alle er med til at betale ”gildet”, bliver beløbet pr. medlem jo også alt andet lige mindre, konstaterer Marcus Persson.

Politiet har taget kontakt til en række andre klubber i samme båd. 

-Vi vil forsøge at få lagt pres på, så folkeoplysningsudvalget forstår, at det er en urimelig forskelsbehandling. Vi er også i dialog med DBU København, men her er problemet, at de jo selv har foreslået modellen.

I Heimdal, der med godt 30.000 kr. er den københavnske fodboldklub, som skal af med det største beløb, er der også frustration. Indtil videre brokker man sig dog i det stille, fortæller klubbens nyvalgte formand, Laura Holm Pedersen.

-Det er nok først lige gået op for os, at vi har endnu en udfordring. Jeg kan sagtens forstå, man vil friholde de såkaldte ungdomsforeninger. Men nu er vi engang utroligt glade for at være en ”seniorklub” med en klar majoritet af medlemmer over 25 år.

-I en tid, da økonomien i forvejen er stram, rammer den nye afgift os hårdt. Og vi har svært ved at få indtægter fra andet end kontingenter, som vi meget nødigt vil hæve igen. Det kan vi jo nu blive nødt til, og så risikerer vi, at medlemmerne vælger en anden klub, siger en bekymret Laura Holm Pedersen.

Pest eller kolera
I DBU København kommer det ikke bag på en af forslagsstillerne til den nu vedtagne gebyrmodel, at begejstringen hos de berørte kan ligge på et meget lille sted.

-Jeg forstår fuldt ud, at nogle af de hårdest ramte klubber er sure, siger teamleder Søren Hemmingshøj.

-For os var det helt uforståeligt, da Borgerrepræsentationen bestemte, at der skulle spares på idrætsområdet. Vi har kæmpet imod, men forgæves. For os gjaldt det så først og fremmest om at friholde børn og unge, hvilket man ikke havde gjort i det først vedtagne forslag, hvor alle foreninger blev ramt. 

-Beslutningen indeholdt heller intet incitament til at arbejde for den hele forening, der har såvel børn, unge som voksne. Derfor stillede vi ændringsforslaget, men det handler om pest eller kolera, og vi vil arbejde for at få spareforslaget rullet tilbage. Det sker næppe i år, men forhåbentlig kan det lykkes os fremover. Omvendt frygter vi, der kommer mere af samme skuffe. Vi vil kæmpe med næb og kløer for at hindre nye udgifter for vores medlemmer, forsikrer Søren Hemmingshøj.

Ovenstående artikel er skrevet af journalist Dan Melchior og bragt i det seneste nummer af Københavnsk Fodbold. 

Se flere artikler om gebyrsagen: 
-Der gambles med folkesundheden
-Voksne skal betale ekstra for idræt i København (DR)

Log ind