MENU

Gebyrsagen: Der gambles med folkesundheden

Nye gebyrer for anvendelse af kommunens idrætsfaciliteter er dårlig nyt for den københavnske fodbold. Hvor ender idrætten, hvis yderligere gebyrer pålægges foreningslivet?


Nye gebyrer på faciliteter kan blive en trussel mod voksenidrætten. Foto: Max Mestour

De nye gebyrer som gælder for voksenforeninger fra 2016, blev besluttet af Folkeoplysningsudvalget efter indstilling fra Kultur og Fritidsforvaltningen, som skal spare ca. 4 millioner på idrætsområdet. Kommunens oprindelige forslag betød at alle foreninger skulle bidrage, men både Danmarks Idræts Forund, Idræts Forum København og DGI Storkøbenhavn vurderede at en model, som betød at børneforeninger ikke blev berørt af de nye gebyrer var at foretrække, som den mindst dårlige løsning. Denne model blev besluttet af udvalget med stemmerne 7 for og 1 imod. Man kan godt antage det synspunkt, at DBU København som medlem af DIF og IFK har stemt for gebyrmodelen. Men det betyder ikke, at DBU København er enig i besparelsen på idrætsområdet – tværtimod! Alle idrætssjæle i København, og formentlig alle i det ganske land, må ryste på hovedet, når Københavns Kommune rammer idrætten med sparekniven.

Foreninger tager samfundsansvar
I indstillingen til den nu besluttede gebyrmodel beskrives det blandt andet, hvordan foreninger, som i dag består af primært voksne medlemmer ikke tager et bredere samfundsansvar for børn og unge og dermed folkeoplysningsopgaven. Voksenforeninger tager rigtig nok ikke et stort samfundsmæssigt ansvar for børn- og unge, men så løfter de til gengæld en række andre samfundsopgaver, der er mindst lige så vigtige. Opgaver, der især handler om den generelle folkesundhed, inklusion og integration samt fællesskaber på tværs af sociale skel. Vil Københavns Kommune virkelig gamble med de voksnes idrætsforeningsdeltagelse, og åbne op for de alvorlige konsekvenser dette kan få. Vi ved eksempelvis, fra de seneste undersøgelser på Center for Holdspil og Sundhed, at fodbold er verdens sundeste motionsform – skal vi virkelig afholde de voksne fra at dyrke fodbold i organiserede rammer og forebygge livsstilsygdomme?

Den nye gebyrmodel beskrives som et forsøg på at forbedre forholdene for børne- og unge, der nu kan få tildelt flere primetime-tider. En tildeling som igen skal åbne op for at flere børn og unge kan gå til idræt i København. Den intention kan DBU København kun være enige i, og selvfølgelig skal vi alle samarbejde om, at skabe de bedste rammer for at få flest mulige børn og unge til at spille fodbold. Derfor endte DBU København også med at stå bag den mindst ringe løsning ved at friholde de klubber, der har børn og unge medlemmer. Desværre går det ud over voksenidrætten, hvor man nu ender med en løsningsmodel, der gambler med folkesundheden og de voksne Københavneres mulighed for at indgå i sociale fællesskaber i foreningsidrætten. Og for hvad? For at spare sølle 4 millioner kr.

Yderligere gebyrer på vej

I den model som Folkeoplysningen nu har vedtaget vil man i sidste halvdel af 2016 opkræve op imod 150 kr. pr. medlem i de foreninger, som bliver defineret som voksenforeninger. Dette lyder som sådan ikke af så meget, og de fleste vil nok tænke, at det skulle de fleste voksne nok kunne finde råd til, men i en ny indstilling lægger man op til, at gebyret vil blive fire gange så stort frem mod 2019, hvor man har i sinde at opkræve 600 kr. årligt pr. medlem.

Hvis man allerede vil have firedobbelt gebyret om tre år, hvor er vi så henne om 5, 10 eller 15 år? Bliver dette bare en måde, hvorpå Kultur og fritidsforvaltningen kan skrue på gebyret hver gang de mangler penge? Og hvad nu, hvis der sker et så drastisk fald i antallet af voksenmedlemmer, at gebyret ikke giver den forventede indtægt?  Ydermere er det påfaldende at indstillingen ikke indeholder tal, der vedrører antallet af medlemmer som kommunen regner med kommer til at betale gebyret. Man har altså regnet sig frem til en gebyrstørrelse på formodninger - blottet for saglige argumenter og tal.

I forslagets egen risikovurdering, vurderes det at: ”Det øgede gebyr for voksne kan føre til færre voksne foreningsmedlemmer. Hvis de voksne foreningsmedlemmer i givet fald ikke skifter til andre foreninger eller gør brug af andre tilbud, kan det føre til lavere folkesundhed. Og at ”selvorganiserede vil finde alternative aktivitetsformer, hvorefter indtjeningskravet kommer yderligere under pres. ”  

Burde denne risikovurdering ikke få alarmklokkerne til at ringe? Disse vurderinger viser på fornemmeste vis, at de nye gebyrer på ingen måder burde have gang på jord.

Åbner op for kommercielle aktører

Lad os træde et skridt tilbage og se på, hvordan de nye gebyrmodeller stiller idrætten i København? Kunne man forestille sig at København får en endnu lavere procentvis idrætsdeltagelse? En idrætsdeltagelse som allerede, jf. seneste DIF opgørelse, er den laveste i landet? Kunne man forestille sig, at besparelserne kommer til at modarbejde de mange gode initiativer, som eksempelvis DGI og DIF’s ”Bevæg Dig for Livet” har iværksat, for netop at ændre på dette faktum.

Læg dertil, at yderligere gebyrer åbner op for en ladeport af kommercielle idrætstilbud, tilbud som foreningsidrætten allerede er i konkurrence med og som kan ende med at tage livet af eller i hvert fald undergrave den traditionsrige foreningstanke, der er bundet op på frivillighedens passion og engagement? En undergravning af foreningstanken vil på sigt også begrænse folkeoplysningen til de få, og dermed vil folkeoplysningen ikke længere være folkeoplysende. Der er ingen tvivl om at gebyrer på idrætsområdet vil sætte idrætten gevaldigt under pres, og at DBU København på ingen måde bakker om idéen, hverken på fodboldens eller idrætten vegne. Gebyrmodellen skaber en ekstrem usikker fremtid for foreningsidrætten i København - en fremtid, der i værste fald betyder forringet folkesundhed, lavere idrætsdeltagelse, folkeoplysning for de få og et yderligere pres på den traditionelle foreningstanke, som vi alle holder af og ønsker at værne om.

DBU København afholder møde med relevante klubber om gebyrsagen mandag den 30. maj. For mere information bedes du kontakte DBU Københavns adm. chef. Jan Kristensen, jank@dbukoebenhavn.dk 

Ovenstående artikel er skrevet af DBU Københavns bestyrelsesmedlem, Tobias Ilum, og blev bragt i det seneste nummer af Københavnsk Fodbold.  

Om gebyrsagen

På trods af DBU København og en række idrætsorganisationer kæmpede imod besparelser for idrætten, blev det af Folkeoplysningsudvalget, efter indstilling fra Kultur & Fritidsforvaltningen, den 23. februar 2016 vedtaget at pålægge klubberne et gebyr på kr. 75,- pr. voksenmedlem over 25 år og et tilsvarende gebyr på yderligere kr. 75,- pr. medlem såfremt klubben benytter sig af træningstider stillet til rådighed af Københavns Kommune.

Danmarks Idræts Forbund, DGI Storkøbenhavn og Idræts Forum København fik på pågældende møde vedtaget et ændringsforslag til Kultur & Fritidsforvaltningens oprindelige forslag, som betyder, at der fremover opereres med hhv. børne- og ungdomsforeninger samt voksenforeninger. Foreninger, hvor 60 % af de aktive medlemmer er 25 år eller ældre, kategoriseres som voksenforeninger, og kun voksenforeningerne rammes af de nye gebyrer, foreninger med mange børn friholdes helt.
              
Se flere artikler om gebyrsagen: 
-Klubber lukningstruet
-Voksne skal betale ekstra for idræt i København (DR)

Log ind