Disciplinære bestemmelser

 

 

 

- Karantæneregler

 

1. Spillere

 

 

Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende runder, Kvinde-DM, (herunder disse holds deltagelse i Kvinde-LP), Herre-DS (herunder disse holds deltagelse i Herre-LPs afsluttende runder), U19 Drenge DM, U17 Drenge DM, U18 Piger DM samt Futsal Ligaen.

 

1a

En forseelse som giver advarsel eller udvisning vurderes som mild, middel eller grov således:

Mild - Tekniske forseelser: 
(A) 
1. Indtræder eller genindtræder på spillepladsen uden dommerens tilladelse. 
2. Overtræde straffesparkfelt ved straffespark.
3. Forlade banen uden tilladelse - bortset fra ved skade.
4. Efter dommerkontrol ikke at have udstyr i orden.
5. Ikke overholde 9,15 meter.
6. Sparke bolden væk.
7. Forhaling af tiden.
8. Gør sig skyldig i forseelser, hvor andre end dommeren/ liniedommeren generes.

Middel:
(B) 
1. Film. 
2. Benspænd uden fare for modspiller.
3. Ved ord eller handling viser, at vedkommende anser en af dommerens kendelser for urigtig - hvor dommer/liniedommer generes.
4. Hands.
5. Berøve oplagt scoringsmulighed - uden fare for modspiller.
6. Puffe eller holde.
7. Utilladelig spillemåde/overtræde spillets love - uden fare for modspiller.

Grov:
(C) 
1. Sparke, slå, spytte eller forsøg herpå.
2. Benspænd med fare for modspiller.
3. Andre forseelser, hvor modspiller udsættes for fare.
4. Berøve oplagt scoringsmulighed - hvor modspiller bringes i fare.

 

1b

Afhængig af forseelsens karakter tildeles spilleren et antal point således:

Ved advarsel: 
Mild forseelse (A) = 3 point
Middel forseelse (B) = 4 point
Grov forseelse (C) = 6 point

Ved udvisning: 
Point tildeles som under advarsel, dog således, at der desuden tildeles tillægspoint:
Ved 2 gule kort i samme kamp – tillæg 13 point
Ved direkte rødt kort – tillæg 30 point
Ved tildeling af gult kort og efterfølgende direkte rødt kort i samme kamp, gives der strafpoint for såvel gult kort som direkte rødt kort.

Alle forseelser imod dommeren/liniedommeren vil blive behandlet individuelt.

1c

Karantænepoint optjenes separat for henholdsvis turneringskampe og pokalkampe.

 

1d

1 spilledags karantæne udløses hver gang en spiller opnår/passerer følgende point:

19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148
Hvis en spiller ved en tildeling opnår flere af ovennævnte tal tildeles 1 dags karantæne for hvert tal der er opnået/passeret.

Hvis en spiller på en sæson kommer over 148 point behandles forseelsen individuelt.

1e

Karantæner afsones straks på efterfølgende spilledage (jf. definition i turneringsreglementerne), i henholdsvis turnerings- og pokalkampe på det hold, den pågældende forseelse blev begået, med mindre DBU på forhånd har meddelt dispensation til anden metode for afsoning. Karantænedage afsones separat i turnerings- og i pokalkampe.

 

Uanset antallet af optjente karantænepoint bortfalder en karantæne, hvis den er optjent ved tildeling af et enkelt gult kort i en kamp i den sidste spillerunde i turneringen.

 

Efter 33. runde i 1. division og 36. runde i Superligaen nulstilles karantænepoint, dog ikke uafsonede karantænedage som følge af enten to gule kort eller direkte rødt kort i samme kamp. Det betyder, at optjente karantænepoint nulstilles inden playoff-kampen om Danmarks lavest rangerende UEFA plads og kampene om op- eller nedrykning mellem hold fra Superligaen og 1. division.

 

Hvis spilleren efter tildeling af rødt kort (enten to gule kort i samme kamp eller direkte rødt) har ikke-afsonede karantænedage på det tidspunkt hvor holdet forlader eller vinder pokalturneringen, uanset om karantænen idømmes i forbindelse med seneste eller tidligere pokalkampe, afsones karantænen umiddelbart efter i den ordinære turnering på klubbens 1. hold. 

 

Uanset antallet af optjente karantænepoints bortfalder en karantæne, hvis den er optjent ved tildeling af et enkelt gult kort i den sidste kamp hvor spilleren forlader eller vinder pokalturneringen. 

 

1f

Alle ikke-afsonede karantænedage ved afslutningen af en turnering overføres til afsoning i førstkommende turnering.

 

Optjente karantænepoint, der ikke har medført karantæne bortfalder ved afslutningen af henholdsvis turnering og pokalturnering.

 

1g

Klubskifter: 

Karantænepoint følger spilleren personligt ved klubskifter undervejs i en sæson, men dog kun inden for den samme række.

 

Hvis et klubskifte forårsages af en lejeaftale mellem to kontraktklubber i Herre-DM følger spillerens karantænepoint med over til den lejende klub hvis klubskiftet sker indenfor den samme række. 

 

Spillerens antal karantænepoint bibeholdes indenfor de respektive rækker i det tilfælde en spiller udlejes/skifter klub flere gange i løbet af sæsonen. 

 

Hvis en spiller skifter klub, med et antal "ikke-afsonede" karantænedage, skal spilleren altid afsone karantæne i sin nye klub uanset hvilken række denne klub spiller i. 

 

En spiller, der skifter klub med "ikke-afsonede" karantænedag(e), kan i sin nye klub kun "spilles fri" på et på et hold i samme række. Hvis et sådan ikke findes skal karantænen afsones på den nye klubs nærmeste højere rangerende hold, og hvis dette heller ikke findes, skal karantænen afsones på den nye klubs 1. hold. DBU afgør i tvivlstilfælde, på hvilket lavere rangerende hold spilleren vil være spilleberettiget, efter udstået karantæne.

 

Hvis spilleren har fået annulleret en karantæne Herre-LP eller Kvinde-LP (jf. punkt 1e), og senere i samme sæson deltager i Herre-LP eller Kvinde-LP efter et klubskifte, skal spilleren afsone en spilledags karantæne for den nye klub.

 

Internt holdskift: 
Karantænepoint følger spilleren på det hold, hvor forseelsen blev begået. 
Det vil sige, har en spiller optjent karantænepoint på Herre-DS, og pågældende derefter rykker op på klubbens divisionshold, optjenes karantænepoint på divisionsholdet særskilt.
Samme procedure fra eksempelvis U19 DM til Herre-DS. Spilleren har særskilte karantænepoint på hvert hold i klubben.

1h

Hvis en klub ønsker at fremkomme med bemærkninger til en advarsel/udvisning af en spiller, skal disse være DBU Turneringer i hænde senest 24 timer efter kampens afslutning.

 

1i

1) Dommerens beslutninger omkring selve spillet (eksempelvis tildeling af gule kort, frispark, straffespark, mål, off side m.v.) er endelige og kan ikke ændres på baggrund af TV-optagelser. 

 

Dog kan Fodboldens disciplinærinstans efter en klage eller af egen drift, evt. ved anvendelse af tv-optagelser som supplerende bevisførelse, undtagelsesvis vælge at: 

 

a. Sagsbehandle situationer/episoder, som dommeren, linjedommerne eller 4. dommeren ikke har set og vurderet under kampen, og som indebærer en forseelse, hvor en spiller udsætter en modspiller for fare, eller som i øvrigt er udtryk for en adfærd, der i alvorlig grad er utilladelig eller voldsom.

b. Sagsbehandle episoder og situationer hvor en spiller, træner eller leder i særlig grad bringer spillet i miskredit.

c. Sagsbehandle episoder og situationer, hvor det tydeligt kan dokumenteres, at en spiller fejlagtigt er blevet straffet for en forseelse, der er begået af en anden spiller fra samme hold (forseelser, der medfører advarsel eller udvisning).

d. Forhøje eller nedsætte karantænepoint for en forseelser, der medfører advarsel eller udvisning. 


Før disciplinærinstansen træffer afgørelse, skal instansen (medmindre særlige forhold gør sig gældende), indhente en indstilling fra kampens dommer. Instansen kan desuden indhente en udtalelse fra den eller de berørte parter. De pågældende skal have mulighed for at gøre sig bekendt med eventuelle TV - optagelser af episoden.

2) Der tildeles som udgangspunkt ikke karantæner for forseelser i træningskampe, der medfører advarsel eller udvisning. Dog undtaget forseelser, som i indberetningen fra kampens dommer og/eller af Disciplinærudvalget, vurderes som særlig voldsom adfærd. Tv-optagelser kan indgå som dokumentation i sagsbehandlingen, jf punkt 1), litra a-f.

 

1j

Ved karantænetildeling, vil klubberne modtage en karantæneskrivelse, som indeholder oplysning om spillerens opsummerede pointantal.

 

Såfremt en spiller er blevet indberettet, og klubben ikke har modtaget meddelelse om karantænetildeling herfor, fritager dette ikke klubben for at undersøge, om spilleren er spilleberettiget. Det er klubbens ansvar, at karantæner afvikles retmæssigt.

 

 

2. Trænere/ledere/officials m.fl.

 

2a

Karantæner/sanktioner for et holds/en klubs træner, holdleder, official og andre, kan foranstaltes efter Fodboldloven.

 

En spillende træner stilles i forhold til indberetning og sanktion således, at han er en spiller når han er på banen og en træner når han er på udskiftningsbænken. Dette er dog vejledende og kan ændres alt efter sagens karakter.

 

DBU/DBUs Disciplinærinstans vil herefter kunne anvende de foranstaltninger, som er fastsat i propositionerne for den enkelte turnering med henvisning til lovenes § 30.1.

Reglerne nævnt under punkt 1i), finder tilsvarende anvendelse.

 

2b

Hvis en klub ønsker at fremkomme med bemærkninger til en bortvisning af en træner, leder eller official, skal disse være DBU Turneringer skriftligt i hænde senest 24 timer efter kampens afslutning.

 

2c

Hvis en træner, leder eller official bortvises fra spillepladsen af kampens dommer for usportslig opførsel, kan disciplinærinstansen tildele træner/leder/official advarsel om karantæne eller karantæne. Efter bortvisningen må den bortviste ikke opholde sig på spillepladsen eller have kontakt med spillerne i resten af kampen.

 

2d

Ved usportslig opførsel overfor dommer/linjedommere f.eks. efter kampen, kan disciplinærudvalget tildele træner/leder/official advarsel om karantæne eller karantæne. Disciplinærinstansen kan ligeledes tildele klubben bødestraf.

 

2e

Disse karantæner tilsendes kun klubbens officielle postadresse.

 

I tilfælde af karantæne til en træner/leder/official, skal følgende retningslinjer overholdes: 

Karantænen gælder fra al dansk fodbold på den spilledag (i den periode) karantænen afsones. 

Pågældende må på karantænedagen fra 1 time før kick-off og indtil slutsignalet har lydt, ikke befinde sig tættere på holdet end på det pågældende stadions tilskuerpladser. 

Vedkommende må således i det pågældende tidsrum hverken være tilstede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte eller indirekte kontakt med holdet eller enkelte spillere kan opnås. 

Under sit ophold på tilskuerpladsen skal træneren udvise passende opførsel.

Første gang en træner, official eller andre bortvises, vil der ikke blive truffet foranstaltninger overfor klubben. 
I gentagelsestilfælde vil foranstaltningen overfor den bortviste blive skærpet, ligesom der vil blive truffet foranstaltninger overfor klubben.

Ikke afviklet karantæne overføres til ny sæson.

 

 

 

3. Diskrimination

 

 

Reglerne omhandlende diskrimination er en følge af FIFAs skærpelse af article 58 i FIFAs Disciplinary Code. 

 

3a

Offentlige udtalelser af krænkende, nedsættende eller diskriminerende karakter omhandlende et andet menneskes race, etniske oprindelse, hudfarve, sprog, religion, seksuelle præference eller tilhørsforhold til en minoritetsgruppe kan straffes under henvisning til lovenes § 30.1.

 

3b

Såfremt tilskuere med tydelig klubtilhørsforhold fremkommer med tilråb, fremviser bannere med slogans, ord eller tegninger med et indhold som nævnt i § 3a kan den pågældende klub straffes med bøde under henvisning til lovenes § 30.1. 

 

3c

Såfremt klubbens officials eller klubbens spillere fremkommer med udtalelser eller handlinger som nævnt i 3a og 3b betragtes dette som en skærpende omstændighed ved sanktionsfastsættelsen. 

 

 

4. En ansat kamp

 

 

En ansat, men ikke spillet kamp hverken løser eller binder normalt en spiller/ træner/leder/official m.fl.

 

 

5. Klubben

 

 

Fodboldens disciplinærinstans kan efter en disciplinær episode med holdet/klubben generelt træffe de foranstaltninger, som man anser for nødvendige.

Hver episode vil blive behandlet individuelt.

 

 

6. Erklæres kampen tabt

 

 

Såfremt en kamp erklæres for tabt, beregnes til brug for målberegningen almindeligvis en score på 0-3.

 

 

7. Anke/genbehandling

 

 

Anke kan ske efter propositionerne for den enkelte turnering jf. DBUs love.

 

 

Disse bestemmelser er vedtaget af DBUs Bestyrelse den 21. juni 2014.